binary comment

Privatumo politika

Uždarosios akcinės bendrovės „Agrochema“

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Agrochema“ (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiami Bendrovėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

2. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

3. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu – būsimų darbuotojų ir klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai).

4. Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Asmenų duomenys bus tvarkomi ir saugomi.

5. Duomenų valdytoja – Bendrovė, buveinės adresas Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., LT – 55296, el. pašto adresas info@agrochema.lt.

II. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami Asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslai:

6.1. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimas).

6.1.1. Asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl to Asmenys yra davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Asmenims naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti registruojantis Kliento savitarnoje ir/ar interneto svetainėje (taip pat Bendrovės  sukurtose registracijos formose, sutartyse). Sutikime nurodyti Asmens duomenys bus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui, t. y. bus vykdomas profiliavimas. Teikiant pasiūlymus klientams, Bendrovė gali naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę – Bendrovė gali grupuoti ir analizuoti klientų duomenis pagal jų pateiktus duomenis apie jiems aktualias produktų kategorijas. Bendrovės atliekami profiliavimo veiksmai neturi jokio teisinio ar kito reikšmingo poveikio Duomenų subjektams.

6.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmenų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie klientams aktualias produktų kategorijas.

6.1.3. Asmens duomenys, nurodyti 6.1.2.p. yra renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Asmenys, norėdami gauti naujienlaiškius/pasiūlymus, pateikia sutikimą, kuriame nurodo savo kontaktinius duomenis priklausomai nuo to, kokią informaciją ir kuriuo būdu pageidauja informaciją gauti.

6.1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Asmenų duomenų saugojimo terminas – 5 metai. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju Asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.1.5. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų:

6.1.5.1. Paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje ir/ar internetinėje svetainėje esančią nuorodą ,,atsisakyti naujienlaiškio” (jei tokia techninė galimybė bus sudaryta);

6.1.5.2. Parašydamas el. paštu info@agrochema.lt arba paskambindamas telefonu +370 617 00 100;

6.1.5.3. Bendrovės interneto svetainėje prisijungus prie savo paskyros ,,Agrochemos“ klientų savitarnoje atšaukti savo sutikimą;

6.1.5.4. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6.2. Loterijos/žaidimų laimėtojų nustatymo tikslas.

6.2.1. Asmenų duomenis loterijos/žaidimų laimėtojų nustatymo tikslu Bendrovė naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei Asmenys dalyvauja organizuojamose loterijose/žaidimuose ir dėl to yra davę savo sutikimą Loterijų/žaidimų taisyklėse nustatyta tvarka.

6.2.2. Dalyvaudami loterijose/žaidimuose Asmenys pateikia Bendrovei šiuos duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

6.2.3. Asmenų pateiktus asmens duomenis Bendrovė naudoja loterijos/žaidimo laimėtojo nustatymo tikslais, taip pat susisiekimo su laimėtojais tikslais, įskaitant ir atsakymus į gautas užklausas, pastabas.

6.2.4 Asmens duomenis Bendrovė tvarko sutikimo teisiniu pagrindu.

6.2.5. Loterijos/žaidimo organizavimui ir vykdymui reikalingus duomenis Bendrovė tvarko ir saugo tol, kol Asmenys dalyvauja tokioje Loterijoje/tokiame žaidime ir 1 mėnesį nuo loterijos/žaidimo laikotarpio pabaigos. Loterijos/žaidimo laimėtojo asmens duomenis Bendrovė saugo 3 metus. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime.

6.2.6. Asmenys turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimus, parašydami el. paštu info@agrochema.lt arba paskambindami telefonu 8 617 00 100.

6.2.7. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galima atšaukti susisiekus nurodytais kontaktais arba bet kokiu kitu Asmeniui patogiu būdu.

6.3. Lojalumo programos įgyvendinimo tikslas.

6.3.1. Asmenys, dalyvaudami Lojalumo programoje, patiki Bendrovei savo asmens duomenis ir suteikia teisę juos tvarkyti Lojalumo programos taisyklėse numatyta apimtimi, būdais bei tikslais. Asmenys norėdami dalyvauti Bendrovės Lojalumo programoje privalo susipažinti su Privatumo politika ir sutikti su Lojalumo programos taisyklėmis.

6.3.2. Bendrovė informuoja, kad Lojalumo programos vykdymo tikslu, renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:

6.3.2.2. vardas;

6.3.2.3. pavardė;

6.3.2.4. telefono  numeris;

6.3.2.5. elektroninio pašto adresas;

6.3.2.6. duomenys apie atliktus pardavimus ir už juos sukauptus taškus;

6.3.2.7. duomenys apie įteiktus prizus.

6.3.3. Dalyvaudamas Lojalumo programoje, dalyvis savo valia sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat sutinka laikytis Lojalumo programos taisyklių ir sąlygų bei susipažįsta su Privatumo politika. Šie Asmenų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

6.3.4.  Tuo atveju, jei Asmenys nesusipažįsta su Privatumo politika, nepateikia duomenų ar reikalauja nutraukti duomenų tvarkymą, tai reikš, kad Asmenys negali dalyvauti Bendrovės Lojalumo programoje, o Bendrovė negali užtikrinti visų Lojalumo programos teikiamų privalumų bei naudų.

6.3.5. Lojalumo programos įgyvendinimo tikslu Asmenų duomenys bus tvarkomi visą laikotarpį, kol Asmenys dalyvauja Lojalumo programoje, ir saugomi ne ilgiau nei 3 metus nuo paskutinės pirkimo operacijos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju Asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.4. Su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusių duomenų tvarkymo tikslas („Agrochemos“ klientų savitarna).

6.4.1. Duomenų subjektas, norėdamas naudotis „Agrochemos“ klientų savitarna (toliau – Kliento savitarna) turi susipažinti su Savitarnos taisyklėmis, šia Privatumo politika ir išreikšti savo sutikimą raštu arba elektroninėje erdvėje gauti informaciją Kliento savitarnoje. Jei klientas nesusipažįsta su aukščiau nurodytais dokumentais ir neišreiškia savo sutikimo, jis negali susikurti paskyros Kliento savitarnoje. Kliento savitarnoje pateikiama informacija ir klientui aktualūs dokumentai, tokie kaip sutartys, užsakymai, atsiskaitymų istorija, elektroninės PVM sąskaitos  faktūros, skolos ir pan. Tokiu atveju Duomenų subjektui nurodyti duomenys teikiami Kliento savitarnos paskyroje, sutikimo sukuriant paskyrą (užsiregistruojant) pagrindu. Bendrovė informuoja, kad Kliento savitarnoje renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, kontaktinė informacija, apimanti naudotojo (-ų) prisijungimo vardą (-us), el. pašto adresas (-ai), gyv. adresas, korespondencijos adresas, telefono numeris, finansiniai duomenys, tokie, kaip atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai, banko duomenys, kiti sutartyse ir PVM sąskaitoje – faktūroje nurodomi duomenys, kuriuos Bendrovė turi teisę tvarkyti sutarties vykdymo pagrindu bei, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė.

6.4.2. Kliento savitarnoje informaciją gali pateikti pats klientas arba tai gali padaryti kliento (juridinio asmens) įmonės ar organizacijos atstovas, kuomet jau yra sukurta prieiga. Jei informacija Kliento savitarnoje buvo perduota kliento vardu (paties kliento arba vieno iš jo atstovų, kuris turi prieigą) ir kyla ginčų dėl tokios informacijos teisingumo, klientas turi pats savo jėgomis išsiaiškinti šią situaciją ir informuoti Bendrovę.  Bendrovė neprisiima atsakomybės už turinio informaciją, kuri yra teikiama kliento ar jo atstovo vardu.  Klientai patys yra atsakingi už tai, kad turėtų teisinį pagrindą ir teisėtą tikslą tokių duomenų tvarkymui. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už informacijos turinį, kurį klientas įveda, patalpina ar sukuria prisijungęs prie savo paskyros Kliento savitarnoje.

6.4.3. Jei prieiga Kliento savitarnoje yra suteikta keliems naudotojams, tuomet kai kurie Kliento savitarnoje įvesti asmens duomenys gali būti prieinami organizacijos (-ų) sistemos administratoriui (-iams) ir kitiems asmenims, kuriuos klientas nurodė produkto įsigijimo metu. Bendrovė nėra atsakinga už klientų vidinius organizacijos procesus ir tai nepatenka į šios politikos apimtį.

6.4.4. Kaip ir bet kuris kitas debesų kompiuterijos svetainės valdytojas, Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą  Kliento savitarnos veikimą bei prieigos teisėtumą, renka tam tikrus duomenis. Tai apima tokius duomenis, susijusius su kliento paskyros sukūrimu ir administravimu:

  • IP adresas, kuriuo jungiamasi prie Bendrovės internetinių svetainių ir naudojamasi Bendrovės produktu (-ais);
  • informacija apie interneto naršyklės tipą ir versiją;
  • tokia techninė informacija, kaip operacinė sistema, įrenginys (jei įmanoma, identifikacinis numeris ir konfigūracijos informacija), kalbos pasirinkimai ir šalies vidiniai nustatymai, lankytų URL sąrašas;
  • naudotojo prisijungimo vardas (-ai) ir slaptažodis (-iai), vykdomos paieškos mūsų produkte (-uose) ar svetainėje (-ėse);
  • duomenų naudojimo informacija, pavyzdžiui, kiek serverių išteklių reikėjo vienai ar kitai naudotojo sesijai, siekiant pagerinti serverių darbą ar susijusių išteklių našumą;
  • klaidų pranešimuose ar perspėjimuose gali būti pateikiama tam tikra dalis klientų duomenų.

6.4.5. Bendrovė nerenka ir nenaudoja interneto svetainėse ar Kliento savitarnoje duomenų iš trečiųjų šalių. Tačiau Bendrovės internetinėse svetainėse gaunama informacija iš socialinių tinklų ar kitų tiekėjų, pavyzdžiui, „Facebook“, „LinkedIn“, „Google“, jei naudojatės jų paslaugomis prisijungiant prie Bendrovės interneto svetainės vidinių komponenčių. Bendrovė neatsako už trečiųjų šalių teikiamų paslaugų privatumo nustatymus. Klientai turi patys savarankiškai susipažinti su jų privatumo politikomis ir nustatymais (pvz. Google, LinkedIn, Facebook ir kitų svetainių per kurias yra jungiamasi).

6.4.6. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti Kliento savitarnos, atitinkamai atlikdamas Kliento savitarnoje nurodytus veiksmus arba susisiekęs su Bendrove el. paštu info@agrochema.lt.

6.4.7. Tuo atveju, kai klientai pasirenka slaptažodžius, kurie įgalina klientus naudotis tam tikromis Kliento savitarnos funkcijomis, klientai yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė prašo klientų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

6.4.8. Su sutarties sudarymu ir vykdymu susiję Asmenų duomenys bus tvarkomi 10 metų. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.5. Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas.

6.5.1. Tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą per Bendrovės internetinę svetainę, kontaktiniu elektroniniu paštu ar telefonu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, Bendrovė renka ir tvarko duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, nurodytą temą ir/ar komentarą, kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.

6.5.2. Tais atvejais, kai Asmenys komunikuoja su Bendrove arba domisi Bendrovės veikla oficialiose Bendrovės socialinių tinklų paskyrose (Facebook, LinkedIn, Instagram) ar oficialioje sistemos Youtube paskyroje, Bendrovė renka ir tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Bendrovės socialinio tinklo paskyroje, informacija apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote Bendrovės socialinio tinklo paskyrą, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą Bendrovės renginiuose.

6.5.3. Šie Asmenų duomenys tvarkomi: 1) sutikimo pagrindu, kurį Asmenys išreiškė savo veiksmais ir/ar sukuriant paskyrą (registruojantis), 2) kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 3) siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, t.y. nagrinėti ir tvarkyti užklausas, pretenzijas, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, aptarnauti klientus.

6.5.4. Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju Asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.5.5. Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.

6.5.6. Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą/komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

6.5.7. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Asmenų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Bendrovė Asmenų duomenis sunaikins arba patikimai ir neatstatomai nuasmenins, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Bendrovė negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per Bendrovės neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.

6.6. Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas.

6.6.1. Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko asmenų, kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje (toliau – Kandidatas) savanoriškai pateiktus Asmens duomenis tokia apimtimi, kokia Asmens duomenys buvo pateikti.

6.6.2. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir / ar trečiųjų asmenų – darbo skelbimų internetinių svetainių, Duomenų valdytojo interneto svetainėje užpildžius Kandidato anketą arba valstybės įstaigų (pavyzdžiui, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

6.6.3. Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir siekio imtis veiksmų Kandidato prašymu ir/ar kitais veiksmais prieš sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) ir b) punktai).

6.6.4. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, Bendrovė ištrina Kandidatų CV ir kitus duomenis, išskyrus atvejus, kai yra gautas Kandidato sutikimas jo Asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad būtų galima vėliau pasiūlyti darbo poziciją.

6.7. Vaizdo stebėjimas.

6.7.1. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, elevatorių patalpose ir teritorijose, prekybinėse ir sandėliavimo patalpose ir teritorijose, lauko aikštelėse  vykdo vaizdo stebėjimą. Bendrovė vaizdo stebėjimą vykdo ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarko teisėto intereso pagrindu.

6.7.2. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Asmenys informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir/ar patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Asmenys tikisi absoliučios Asmens duomenų apsaugos.

6.7.3. Bendrovės vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir/ar analizės technologijų, vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų Duomenų subjektą (Asmenį).

6.7.4. Vaizdo stebėjimo metu surinkti Asmenų duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

7. Bendrovė interneto svetainėje, Kliento savitarnoje naudoja slapukus (angl. cookies) norint palengvinti naudojimąsi jomis ir Asmenims pateikti konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Naudojant slapukus, Asmuo atpažįstamas kaip lankytojas, pagal Asmens poreikius pritaikomas turinys. Naudojant slapukus, mums lengviau suvokti Asmenų poreikius. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti slapukų politikoje

8. Bendrovė pagal konkrečius Asmens duomenų tvarkymo tikslus, Asmenų duomenis saugo laikydamasis aukščiau nurodytų terminų.

9. Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo terminams, Asmens duomenys ištrinami, išskyrus Privatumo politikoje nurodytas išimtis.

10. Bendrovė Asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

11. Tuo atveju, kai Asmenys pasirenka slaptažodžius, kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis interneto svetainės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė prašo Asmenis neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

12. Asmenys patys privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jų Asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie interneto svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis interneto svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Asmenys atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Asmenų duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Asmenims.

13. Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmenų pateiktų asmeninių duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šių Asmenų duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

14. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmenų rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko griežtas Asmenų asmeninių duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

III. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

15. Asmenų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).

16. Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.).

17. Siekiant tinkamai administruoti Bendrovės socialinių tinklų paskyras, kai tai leidžia teisės aktai, Asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų šiems duomenų gavėjams:

  • LinkedIn Corporation (JAV);
  • Google LLC (JAV) ir jos patronuojamosios bendrovės;
  • Facebook, Inc. (JAV);
  • Instagram

Jeigu į Asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų kiti, nei nurodyta,  ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys Asmens duomenų gavėjai, Asmens duomenys būtų perduodami tik į Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 28 – ame ir 29 – ame punktuose nurodytais kontaktais.

18. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims Duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

19. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

20. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Bendrovės sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Bendrove sudarytus rašytinius susitarimus.

21. Jeigu Bendrovė naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Asmenys naudojasi interneto svetainėje www.agrochema.lt, pateikta informacija, Asmenų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

22. Duomenų valdytojas nenumato siųsti Asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

23. Jei Duomenų valdytojas numatys Asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

IV. Duomenų subjekto teisės

24. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

24.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

24.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

24.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

24.4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

24.5. Turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

24.6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

24.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

24.8. Turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti Privatumo politikos 6.1.5 punkte nurodyta tvarka.

24.9. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

24.10. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio Asmens bei Duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Asmenį. Jei prašymą Duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta Duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie Asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir Duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų nustatyti atstovo ir Duomenų subjekto tapatybių.

V. Trečiųjų asmenų informacija Bendrovės interneto svetainėje

25. Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų (toliau – tretieji asmenys) interneto svetaines. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė neturi įtakos trečiųjų asmenų interneto svetainėms, todėl nėra atsakinga už jų interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

VI. Kitos sąlygos

26. Duomenų valdytojas – Bendrovė turi teisę atlikti Privatumo politikos pakeitimus/papildymus, patalpindamas juos Bendrovės (Duomenų valdytojo) svetainėje.

27. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai/papildymai taikomi nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos.

28. Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@agrochema.lt.

29. Bendrovės kontaktiniai duomenys: Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. LT – 55296, tel. Nr. +370 617 00 100, el. paštas info@agrochema.lt.